Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol12/in/4y1514t5wuu2es2/framtidsbilen.nu/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Nu finns nya lagtexten om självkörande fordon – framtidsbilen.nu

Nu finns nya lagtexten om självkörande fordon

 

Nu finns ”Förordningen om försökverksamhet för självkörande fordon på väg”.
Texten innehåller inget som inte framkom i regeringens pressmeddelande, men det är ändå intressant att jämföra den med det förslag som regeringens utredare Jonas Bjelfvenstam kom med tidigare. 

Dels är allt som har med kameraövervakning och Datainspektion borta. Det skrev jag om när regeringen offentligjorde sitt beslut.  Men regeringens text är dessutom något mer allmänt hållen än Bjelfvenstams förslag. Bjelfvenstam föreslog ju en lag, medan regeringen införde en förordning. Från och med den 1 juli gäller:

  • Juridiska personer kan söka tillstånd hos Transportstyrelsen om att föra fram självkörande fordon.
  • Tillstånd ges bara ” om den sökande visar att trafiksäkerheten kan säkerställas under försöket och att försöket inte medför någon väsentlig störning eller olägenhet för omgivningen.”
  • Det ska finnas en ansvarig i juridisk mening. VD eller styrelseledamot i ett aktiebolag till exempel.
  • Och så den intressanta paragraf sju: Vid färd med ett självkörande fordon ska det finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet. I fordonet är självförklarande, men ”utanför” blir intressant att se hur detta tolkas. Är det enbart vid till exempel parkering där föraren står någon meter från bilen, eller kan man tänka sig en förare som övervakar bilen elektroniskt utan att fysisk se den?
  • Till sist: Den som struntar i att söka tillstånd och testar självkörande bilar ändå straffas med böter. Låter billigt, tycker jag.

Här är hela texten:

Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning gäller för trafik på väg avseende försöksverksamhet med självkörande fordon som i enlighet med 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) omfattas av ett beslut om undantag. Med självkörande fordon avses ett fordon som har ett helt eller delvis automatiserat körsystem. Med försöksverksamhet avses verksamhet som innefattar förande av ett självkörande fordon för att testa och utvärdera automatiska funktioner som inte ingår i ett typgodkännande, enskilt godkännande eller registreringsbesiktning enligt fordonslagen (2002:574).
2 § Förordningen är meddelad med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.
3 § De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon.
4 § Försök med självkörande fordon får bedrivas endast efter tillstånd. Ett tillstånd gäller under en begränsad tidsperiod med möjlighet till förlängning. Tillstånd får endast lämnas om den sökande visar att trafiksäkerheten kan säkerställas under försöket och att försöket inte medför någon väsentlig störning eller olägenhet för omgivningen. Ett beslut om tillstånd ska omprövas om det finns särskilda skäl.
5 § Frågor om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon prövas av Transportstyrelsen.
6 § Hos en juridisk person som ansöker om tillstånd till att bedriva försök med självkörande fordon ska det finnas en eller flera personer som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med meddelat tillstånd.
Ansvariga är
1. i aktiebolag och ekonomisk förening den verkställande direktören, om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,
2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman, och
3. hos andra juridiska personer än som avses i 1 eller 2 den eller de som den juridiska personen har utsett.
Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att
1. någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara ansvariga, eller
2. att kommanditdelägare undantas från att vara ansvarig. Transportstyrelsen ska godkänna den eller de ansvariga.
7 § Vid färd med ett självkörande fordon ska det finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet. Ett beslut om tillstånd att bedriva försöksverksamhet får förenas med ytterligare villkor.
Återkallelse 8 § Ett tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon ska återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls eller om villkoren för tillståndet inte följs. Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att inte återkalla tillståndet.
Ansvarsbestämmelse 9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver verksamhet med självkörande fordon utan tillstånd eller i strid med ett meddelat tillstånd döms till böter.
Avgifter 10 § Transportstyrelsen ska ta ut avgifter för ärendehandläggning enligt denna förordning.
Bemyndigande 11 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.
Överklagande 12 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 4 §, återkallelse av tillstånd enligt 8 § och avgift enligt 10 § får dock inte överklagas.
Övergångsbestämmelser 2017:309
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017. 2. Förordningen upphör att gälla den 1 juli 2022. 3. Trots punkt 2 gäller förordningen fortfarande för mål om ansvar som har inletts innan förordningen upphörde att gälla.

Bjelfvenstams mer detaljerade lagförslag finns här.

 

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: